Rehberliğin Amaçları


 REHBERLİĞİN AMAÇLARI
 
Kerime Hatun'da Rehberliğin genel amaçları:
Çağımızdaki hızlı gelişmeler toplum içi ve toplumlar arası etkileşimi arttırmıştır.İnsanların birbirinden farklı değer ve anlayışlarla karşı karşıya kalmaları kişilerarası ve kuşaklararası çatışmaları beraberinde getirmiştir.
Toplumumuzda ve eğitim sistemimizde bireylerarası ilişkilerin sevgi,saygı ve güvene yönelik düzenlenmesi kaçınılmaz hale gelmiştir.
Kerime Hatun Anadolu Lisesi;öncelikle kendine ve başkalarına saygılı,hoşgörülü,kişilerarası ilişkilerde anlayışlı bireyler yetiştirmeyi;bu bireylerin akademik başarılarının sağlanmasının yanı sıra hayata karşı olumlu bir bakış sergileyebilmelerini görev edinmiştir.Eğitsel ,mesleki,kişisel,sosyal rehberlik çalışmalarında etkin ders dinleme,zaman yönetimi,sınav sistemi,motivasyon,sınav kaygısı vb...düzenlenen rehberlik seminerleri ile öğrencileri bilinçlendirmek;hem benlik algılarını hem de zihinlerini donanımlı hale getirmek hedeflenmiştir.
Rehberliğin özel amaçalrı;

1 Tüm öğrencilerin; zihinsel, kişisel ve sosyal alanlardaki bütün ihtiyaçlarını karşılamaları konusunda öğretmenlere yardım etmek

2 Bireysel sapmalar ve eksiklikler kadar, bireyin güçlü yanlarını ve yeteneklerini de erkenden belirlemek
3 Öğretmenleri öğrencinin kişisel ihtiyaçları, amaçları ve hedeflerinden haberdar etmek ve bunlara karşı duyarlı kılmak. Öğretmenleri, eğitim psikolojisi, çocuk gelişimi, öğrenme teorisi ve sınıf içi rehberliğin ilkelerini kullanabilir hale getirmek
4 Öğretmen ve diğer okul personelini, rehberlik tekniklerini öğrenmeye ve bunları kullanmaya güdülemek Öğrencilerle ilgili olarak toplanan verileri kullanmaları ve bütün eğitimsel yaşantıları bireyselleştirmeleri konularında onları cesaretlendirmek
5 Öğrencinin kendini anlama düzeyini artırarak yetenekleri, ilgileri, kişiliği, başarısı ve fırsatlar arasında ilişki kurabilmesini kolaylaştırmak
6 Başkalarının ihtiyaçlarına duyarlılıkla beraber, sosyalleşme süreçlerini hızlandırmak Sosyal ilgi ve ait olma duygusunu geliştirmek
7Öğrencinin sorumluluk sahibi ve amaçları olan bir birey olmasına yardım etmek,akademik başarı için gerekli olan içsel bir öğrenme güdüsü kazanmasını sağlamak.
8 Öğrencinin öz-yönelim (self-direction), problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirerek, onları eğitimsel süreçlere daha fazla katılmaya teşvik etmek
9 Öğrencinin kendisi hakkında olumlu kavramlar ve tutumlar geliştirmesine, kendini kabul düzeyini artırmasına yardım etmek Yaşam görevlerini yerine getirme konusunda cesaretlendirmek
10 İnsan davranışının doğasını anlamalarına ve insan ilişkilerinde olgunlaşmalarına yardım etmek